تصاویر بدرقه حمید بقایی و جوانفکر توسط احمدی نژاد پیش از بست نشینی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی